اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/8447/5-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%80%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری