اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/8899/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری