اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/9139/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b2

اشتراک گذاری