اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shahabadi.masjed.ir/fa/news/3998/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری