اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shahidrajaeeport.pmo.ir/fa/news/45388/%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%b5%d8%a8-36-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-20-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری