اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shemiranat.farhang.gov.ir/fa/news/378081/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری