اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shomal.maskanco.ir/fa/news/6552/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری