اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shomal.maskanco.ir/fa/news/6655/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87

اشتراک گذاری