اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shomal.piho.ir/fa/news/5043/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری