اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shomal.piho.ir/fa/news/5837/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری