اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://shz.piho.ir/fa/news/6002/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری