اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://sistanandbaluchestan.payesh8523.ir/fa/news/2194/5-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

اشتراک گذاری