اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://slgh.farhang.gov.ir/fa/news/338116/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c

اشتراک گذاری