اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://soha1.mpo-helal.org/fa/news/3783/%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b4%db%b0-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c

اشتراک گذاری