اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://soha1.mpo-helal.org/fa/news/3857/%d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af

اشتراک گذاری