اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fsohakish.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4036%2FChinese-media-elaborates-on-why-Wuhan-needs-thorough-inspections-of-COVID-19-patients

اشتراک گذاری