اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://songhor.kums.ac.ir/fa/news/29879/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d9%82%d8%b1

اشتراک گذاری