اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://songhor.kums.ac.ir/fa/news/30485/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d9%82%d8%b1

اشتراک گذاری