اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://songhor.kums.ac.ir/fa/news/30849/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87

اشتراک گذاری