اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://songhor.kums.ac.ir/fa/news/31507/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری