اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://songhor.kums.ac.ir/fa/news/31631/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84

اشتراک گذاری