اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://swest.tpww.ir/fa/news/28826/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-4-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری