اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://swest.tpww.ir/fa/news/29257/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری