اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://swest.tpww.ir/fa/news/29277/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%85%d9%be%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%81%db%8c%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری