اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://swest.tpww.ir/fa/news/29294/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c22-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری