اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/28892/%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری