اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/29052/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-80-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری