اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/29116/%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری