اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t1ww.tpww.ir/fa/news/29699/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%a9%d9%86-150-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری