اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t3ww.tpww.ir/fa/news/27374/%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%873-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری