اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t3ww.tpww.ir/fa/news/29479/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%d8%b4-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری