اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t3ww.tpww.ir/fa/news/29739/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-350-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری