اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t4ww.tpww.ir/fa/news/28830/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری