اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://t6ww.tpww.ir/fa/news/29873/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%876_%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری