اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/309841/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری