اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/391267/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-80%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری