اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/413188/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری