اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/415083/115-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری