اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/420682/%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d8%b3

اشتراک گذاری