اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/425779/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری