اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tabas.farhang.gov.ir/fa/news/427308/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری