اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftaleghani.kums.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2F29228%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d9%2587%25d8%25a7

اشتراک گذاری