اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://taleghani.kums.ac.ir/fa/news/30212/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری