اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://taleghani.kums.ac.ir/fa/news/30213/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa

اشتراک گذاری