اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://taleghani.kums.ac.ir/fa/news/30215/%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c

اشتراک گذاری