اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://taleghani.kums.ac.ir/fa/news/30219/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-ICU-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری