اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.farhang.gov.ir/fa/news/512177/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-3-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-5-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری