اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.farhang.gov.ir/fa/news/513993/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری