اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.farhang.gov.ir/fa/news/514376/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری