اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.farhang.gov.ir/fa/news/81237/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%b9

اشتراک گذاری